محمد امینی

بیش از یک هفتەاست کە اخبار اعتراضات در ایران، علیە کشتە شدن مهسا (ژینا) امینی بە صدر اخبار در جهان و شبکەهای اجتماعی تبدیل شدەاست.

بە عنوان یک روزنامەنگار لازم دانستم چند نکتە را در مورد چگونگی پوشش اخبار مربوط بە این اعتراضات یادآور شوم:

پرهیز از انتشار اخبار واسناد و تصاویر جعلی

فیک نیوز یا اخبار جعلی همیشە مردود و ناپسند هستند، خصوصا در هنگام اعتراضات و رویدادهای برزگ اجتماعی.

یک خبر یا سند یا تصویر جعلی میتواند از سوی نظام سرکوبگر بە بهترین نحو بەکارگرفتە شود، جهت ایجاد شک و شبهە در مورد تمام واقعیتهای مربوط بە سرکوب.

همچنین اخبار ساختگی و جعلی باعث سردرگمی نهادهای حقوق بشری و سازمانهای بین المللی و افکار عمومی میگردد و حتی باعث تقلیل حمایتهای بین المللی از اعتراضات خواهد شد.

ثبت و مستند سازی جنایتهای مربوط بە سرکوب

لازم است در کمال حقیقت، با جزئیات، (تاریخ، ساعت، مکان، اسم و غیرە) آنچە را کە در این اعتراضات در جریان است، ثبت کرد.

جدای از رسالت اطلاع رسانی دقیق و صادقانە، همانگونە کە برخی سازمانها مانند عفو بین الملل اعلام کردەاند، تلاش دارند کە جنایتهای رژیم ایران را در سرکوب خونین اعتراضات مردمی مستند سازی کنند و لذا پخش و انتشار اخبار و اسناد و تصاویر مربوط با حساسیتی اینچنین کار این سازمانها را آسانتر و سریعتر خواهد کرد.

لزوم رعایت نکات ایمنی

پرهیز از نمایش چهرەی افراد معترض، یا اسم آنها یا هرگونە اطلاعاتی کە منجر بە دستگیری شرکت کنندگان در اعتراضات شود.

موبایل مورد استفادە تا جای ممکن خالی از هرگونە اطلاعات و تماسهای دیگر باشد، تا در صورت دستگیری نیروهای امنیتی بە کمترین اسناد علیە خود فرد دستگیرشدە یان افراد دیگر دسترسی پیدا کنند.

پرهیز از انتشار تصاویر خشونت طلبانە

راز موفقیت جنبشهای مدنی در دوری گزیدن و نفی خشونت است، لذا هرگونە تشویق بە خشونت، حرکتهای اعتراضی مدنی را بە انحطاط میکشد، یادمان باشد حکومتهای دیکتاتور و سرکوبگر عاشق خشونت هستند، چرا کەهموارە ابزار خشونت در دست آنها بیشتر و هم تبحر بیشتری در این زمینە دارد.

پرهیز از تصاویر حاوی شعارهای تفرقە افکنانە

جامعە ایران از لحاظ قومی، دینی، مذهبی، زبانی و غیرە جامعەای همگن نیست و کاملا متکثر است، پس هرگونە تصاویر کە حاوی شعارهای تفرقەافکنانە هستند میتواند بە اعتراضات سرتاسری ضربە مهلک وارد کند و بخشی از جامعە را از همراهی با اعتراضات بازدارد.